Korlab - Najwy?sza jako?? bada?!
Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2008
Nr 0198 100 00289
Historia
1 wrze?nia 1993 powstaje samodzielna prywatna placówka - Laboratorium Analityki Medycznej w Katowicach na ulicy U?a?skiej 11. Laboratorium to obejmuje swoim zasi?giem dzia?ania Katowice, Rud? ?l?sk?, Tarnowskie Góry, Piekary ?l?skie, Chorzów, ?wi?toch?owice, Zabrze, Gliwice, Miko?ów i Pilchowice. 1 grudnia 2000 roku w wyniku kompleksowej restrukturyzacji lecznictwa ambulatoryjnego, powstaje NZOZ Rudzkie Laboratorium Analityczno - Bakteriologiczne przy ulicy Solskiego 15 w Rudzie ?l?skiej. W 2004 roku zostaje wdro?ony wspólny system teleinformatyczny, ??cz?cy obie jednostki i pozwalaj?cy na ich pe?n? komunikacj? i wspó?dzia?anie. Laboratoria systematycznie zostaj? doposa?one w najnowszy sprz?t badawczy co pozwala na ci?g?e podnoszenie jako?ci us?ug oraz poszerzanie panelu wykonywanych bada?.Osi?gni?cia

Obecnie siedziba Laboratorium w Rudzie ?l?skiej przy ul. Solskiego 15, posiada 360 m kwadratowych powierzchni. Siedziba Laboratorium obs?uguje oko?o 100 kontrahentów oraz posiada sie? punktów pobra?.
W ci?gu 21 lat zdobyli?my wiele do?wiadcze? a Laboratorium powi?kszy?o si? o pracownie terenowe znajduj?ce si? w Katowicach, Piekarach ?l?skich i Opolu. Równie? wokó? pracowni terenowych powsta?a sie? punktów pobra? obs?uguj?cych zarówno osoby prywatne jak i kontrahentów. Obecnie Laboratorium zatrudnia 66 osób, w?ród których znajduj? si? osoby z tytu?em magistra lub doktora oraz specjali?ci I i II stopnia z diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologii. Laboratorium zajmuje si? ?wiadczeniem us?ug laboratoryjnych w zakresie diagnostyki medycznej i mikrobiologicznej o bardzo du?ym zakresie wykonywanych bada?. Na dzie? dzisiejszy panel oznacze? obejmuje ok. 200 pozycji i jest stale poszerzany i aktualizowany.Jako??
Jako?? jest jednym z filarów naszej dzia?alno?ci. Ca?y proces diagnostyczny jest monitorowany i kontrolowany dla otrzymania jak najwy?szej wiarygodno?ci wydawanych wyników. Stale uczestniczymy w programach zewn?trznej kontroli jako?ci, takich jak: POLMICRO, Kontrola ?ódzka, Mi?dzynarodowa Kontrola EUROIMMUN, i inne. Na wysok? jako?? wp?ywa korzystanie przez Laboratorium wy??cznie z aparatury renomowanych dostawców takich jak Abbott, ROCHE, SIEMENS czy BioMerieux oraz oryginalnych odczynników. Ka?da metoda i ka?da pracownia posiada odpowiednie programy kontroli jako?ci. Ca?a ta procedura wspomagana jest przez system komputerowy.
Us?ugi na najwy?szym europejskim poziomie oraz wysokie kwalifikacje pracowników Laboratorium, a tak?e ich rzetelno?? i do?wiadczenie zawodowe nieustannie umacniaj? pozycj? Laboratorium na rynku, zyskuj?c wielu nowych klientów / pacjentów.
O jako?ci oferowanych us?ug w zakresie diagnostycznych bada? medycznych najlepiej ?wiadczy zadowolenie naszych klientów / pacjentów oraz przyznawane certyfikaty. W celu ci?g?ego podnoszenia jako?ci ?wiadczonych us?ug oraz zaspokajania bie??cych i przysz?ych potrzeb klientów / pacjentów, Laboratorium wdro?y?o i utrzymuje System Zarz?dzania Jako?ci? [QMS] zgodny z norm? EN-PN 9001:2008.

Strona gÅ‚Ć³wna | O laboratorium | Polityka jakości | Oferta | Nowości | Dla pacjenta | Wykaz badań | Rabaty | WspĆ³Å‚praca | Do pobrania | Oferty pracy | Kontakt